Atlantic Lumpus AS

Aksjetips

Administrator
Atlantic Lumpus AS (ATLU-ME) er ett oppdrettsselskap med kontroll på hele verdikjeden. Selskapet skal produsere rognkjeks som rensefisk mot lakselus, og har sin virksomhet i Norge. Selskapets kjerneverdier er miljøvennlig produksjon av ett miljøvennlig produkt.

Hjemmeside: www.atlanticlumpus.no
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

11.07.2019 18:10:21: Orientering til markedet, salg av aksjemajoritet

Atlantic Lumpus AS («Selskapet») har over noe tid jobbet med den videre strategi
for selskapet, inkludert mulighet for videre ekspansjon. Norne Securities AS ble
engasjert som rådgiver og tilrettelegger for Selskapet i forbindelse med mulig
styrking av selskapets kapital for finansiering av nye prosjekter. Selskapets
tre største eiere, Ziko Holding AS, Larssen AS og Nistuå 3 AS («Aksjonærene»),
som til sammen representerer 99.28% av Selskapets aksjer, har i dag den 11. juli
2019 signert en aksjekjøpsavtale for salg av sine aksjer til Lumarine AS som ett
ledd i den videre utvikling av Selskapet ("Transaksjonen").

Lumarine AS driver med oppdrett av rognkjeks og har også andre spennende
prosjekter de ønsker å realisere. Styret i Atlantic Lumpus AS ser på
transaksjonen med Lumarine AS som en meget spennende mulighet for videre
utvikling og styrking av det samlede selskapet. Lumarine AS er et selskap
kontrollert av Kistefos AS, via holdingselskapet Holding Akvaservice AS.

Aksjonærene eier til sammen 3 573 981 aksjer i Selskapet (99.28% av selskapets
aksjer). Kjøpesum er NOK 4.30 per aksje med oppgjør i kontanter, med unntak av
70% av vederlaget til Larssen AS som utstedes som en fordring som skal
konverteres til aksjer i Lumarine AS.

Endelig gjennomføring av Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av inneværende
uke, med forbehold om enkelte gjennomføringsbetingelser. Selskapet og det
overtakende selskap Lumarine AS vil utstede en pressemelding med mer informasjon
ved endelig gjennomført Transaksjon.
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

15.07.2019 17:00:00: Tvungen overføring av aksjer

Styret i Lumarine AS ("Lumarine") har i henhold til aksjeloven §4-26 besluttet å
gjennomføre en tvungen overføring av utestående aksjer i Atlantic Lumpus AS
("Selskapet") som Lumarine ikke allerede eier med virkning fra handelsslutt på
Merkur Markets 15. juli 2019.

Ved gjennomføringen av kjøpet av til sammen 3 573 981 aksjer i Selskapet fra
Ziko Holding AS, Larssen AS og Nistuå 3 AS ("Selgerne") den 12. juli 2019 ble
Lumarine eier av 99.28 % av Selskapets aksjer ("Transaksjonen"). Etter
gjennomføringen av den tvungne overføringen av utestående aksjer i Selskapet
eier Lumarine samtlige aksjer i Selskapet.

Lumarine har besluttet å tilby de innløste aksjonærer et vederlag på NOK 4,3048
per aksje. Dette tilsvarer prisen som er betalt per aksje til Selgerne i
Transaksjonen. Alle gjenværende aksjonærer i Selskapet som aksepterer tilbudet
vil motta oppgjør senest 25 September 2019.

Lumarine har deponert et beløp tilsvarende den samlede kjøpesummen for aksjene
som overføres på særskilt konto.

Enhver aksjonær har i henhold til aksjeloven § 4-26 rett til å avslå eller
fremme innsigelser mot kjøpesummen ved den tvungne overføringen av aksjer innen
17. september 2019. Aksjonærer som ikke avviser eller fremmer innsigelser før
utløpet av innsigelsesperioden, anses å ha akseptert tilbudet. Et
informasjonsbrev om den tvungne overføringen av aksjer er sendt til alle
aksjonærer med kjent adresse. I tillegg vil den tvungne overføringen av aksjer
annonseres i Brønnøysundregistrenes elektroniske meldingstjeneste.

Det er Lumarines intensjon å foreslå å søke om at Selskapets aksjer blir strøket
fra Merkur Markets.
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs:

16.07.2019 08:16:03: OSLO BØRS - SUSPENDED

See announcement regarding Atlantic Lumpus AS on 15.07.2019 concerning the
compulsory acquisition of the company's shares. Oslo Børs has decided to suspend
the shares and all orders have been withdrawn. This has been done to avoid
incorrect registration of orders and trades in a situation where the company
will no longer have any shares outstanding for trading. If a notification
requirement for a member appears, Oslo Børs must be contacted for advice.
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs:

19.07.2019 11:13:26: Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Atlantic Lumpus AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Merkur Market.
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

23.07.2019 10:48:03: Strykning

Oslo Børs har besluttet at aksjene i Atlantic Lumpus AS strykes fra opptak til
handel på Merkur Market. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 12.1 har Oslo
Børs den 23. juli 2019 fattet følgende beslutning:

«Aksjene i Atlantic Lumpus AS strykes fra Merkur Market fra og med 24. juli
2019. Siste handelsdag vil være 23. juli 2019.»
 
Top