EWIND Edda Wind

Aksjetips

Administrator
Edda Wind ASA (EWIND) er et ledende serviceselskap innenfor havvind, med hovedkontor i Haugesund, Norge. Kundebasen består av utbyggere og operatører av havvind-parker samt utstyrsprodusenter innen havvind. Edda Wind tilbyr spesialbygde servicefartøyer for å støtte alle arbeidsfaser i havvindparker, inkludert installasjon, operasjon og vedlikehold over hele verden. (Kilde: Edda Wind ASA).

Hjemmeside: Investor Relations - Edda Wind
 

Aksjetips

Administrator
15.11.2021, 16:09:06
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Edda Wind ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Edda Wind ASA om opptak til handel på Oslo Børs, alternativt Euronext Expand.

Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Selskapsinformasjon:
Navn: Edda Wind ASA
Ticker: EWIND
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2021, 08:40:02
Oslo Børs godkjenner Edda Wind ASA for opptak til handel på Oslo Børs
Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Edda Wind ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs og Euronext Expand punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.1. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 22. januar 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Edda Wind ASA
Ticker: EWIND
ISIN: NO0010998529
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Oslo Børs:

Edda Wind notert på Oslo Børs

Oslo – 26. november 2021 – I dag ble det norske havvindselskapet Edda Wind notert på Oslo Børs (ticker: EWIND). Selskapet utvikler, bygger, eier og opererer serviceskip for havvindindustrien, og har hovedkvarter i Haugesund.

Edda Wind er den 63. noteringen på markedsplassene til Oslo Børs så langt i år, og er den syvende noteringen på hovedlisten.

Selskapet hentet inn 875 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer i en emisjon i forkant av noteringen. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra investorene og ble flere ganger overtegnet ifølge selskapet. I tillegg til utstedelsen av nye aksjer, ble det også overallokert aksjer. Inkluderes disse, var den totale plasseringen i forkant av børsnoteringen på rett over 1 milliard kroner.

Emisjonskursen var på 30,75 kroner, som gir de utestående aksjene en markedsverdi på 1,89 milliarder kroner.

– Noteringen på Oslo Børs er en viktig milepæl for Edda Wind. Det hadde ikke vært mulig uten støtten fra våre eiere som lanserte selskapet og som fortsetter å støtte oss. Det hadde heller ikke vært mulig uten alle ansatte om bord og på land, samt andre eksterne aktører som har bistått selskapet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å forme Edda Wind til det selskapet det er i dag. Denne milepælen er bare begynnelsen for Edda Wind. Med noteringen i dag vil vi ha tilgang til nødvendig kapital og støtte for å fortsette reisen mot å bli en verdensledende leverandør av tjenester til havvindindustrien, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.
 
Top