HYARD Havyard Group ASA

Aksjetips

Administrator
Havyard Group ASA (HYARD) er et kunnskapsbasert maritim selskap som skaper lønnsomme, spennende og sikre arbeidsplasser gjennom å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger som gir unike fordeler for våre kunder innenfor segmentene sjømat, energi og transport.

Hjemmeside: www.havyard.com
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2017 18:00
HAVYARD GROUP ASA - Regnskap tredje kvartal 2017

- Driftsresultat på MNOK -24,8 (-7,7%) i tredje kvartal.
- Driftsresultat på MNOK -35,0 (-3,6%) per tredje kvartal.

2017 blir som tidligere meldt et år med lav aktivitet på verftet. Konsernets driftsresultat så langt i 2017 er litt svakere enn forventet og målsetningen om positivt driftsresultat for konsernet i 2017 blir ikke innfridd. Hovedårsaken til at målet ikke blir nådd er lavere aktivitet enn forventet i flere av segmentene.

(Klikk på lenken for å se rapport og presentasjon).
 

Aksjetips

Administrator
Lavere tap for Havyard - hegnar.no

Skipsteknologileverandøren Havyard Group melder om et resultat etter skatt på minus 9 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot minus 106 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble minus 16 millioner kroner, sammenlignet med minus 118 millioner kroner i fjor.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

05.03.2018 12:00
Fjord1 har inngått fergekontrakter med Havyard

Fjord1 bestiller fem nye ferger med design fra Havyard Design & Solutions, for bygging ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn. Fergene skal leveres hausten 2019, og samlet kontraktsverdi er på omlag NOK 800 millioner.

Gjennom selskapet Havila Holding er Sævik-familien majoritetsaksjonær i både Havyard Group og Fjord1. Sævik-familien er representert i Fjord1 sitt styre med Vegard Sævik og Per Sævik som styreleder og styremedlem.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

16.07.2018, 10:00:01
MMC First Process - leverer sin aller første fabrikk til ombordproduksjon

Gjennombrudd for MMC First Process

I fjor fusjonerte First Process og Havyard MMC og slo sammen kompetanse på håndtering av fisk på land og på båt. Nå har fusjonen gitt konkrete resultat i form av den aller første ordren på en prosessfabrikk for ombordproduksjon.

Fabrikken skal om bord i den nye tråleren til Havfisk AS som skal leveres fra Vard vinteren 2020.

Se vedlagt pressemelding.

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=455673&attachmentId=178537&obsvc.item=1
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

21.03.2019, 18:50:31
Oppdatering av finansiell situasjon

Det henvises til regnskap for fjerde kvartal 2018, som ble fremlagt 28.februar 2019. I perioden etter regnskapsfremleggingen har det blitt avdekket avvik på forhold som i sum gir en vesentlig negativ regnskapsmessig effekt for årsregnskapet 2018, foreløpig anslått til om lag MNOK 100 i forhold til de rapporterte tallene.

I hovedsak knytter avvikene seg til to større prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, hvor ferdigstillelse av prosjektene pågår. Ved gjennomgang av andre pågående prosjekter er det ikke funnet avvik av betydning.

Videre er det avdekket at det ikke er grunnlag for videre drift i et fransk underselskap med virksomhet mot et fransk verft, samt at det anses nødvendig å gjøre enkelte nedskrivninger av finansielle eiendeler.

Den samlede effekten påregnes å medføre at selskapet kan være i brudd med covenants hva gjelder egenkapital og arbeidskapital. Det er imidlertid igangsatt dialog med långivere for å minimere effektene av slike brudd. Videre er det satt i gang interne tiltak, samt at selskapet er i god dialog med kunder.

Nærmere informasjon vil bli gitt i årsrapport eller i utvidet børsmelding.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

18.11.2019 07:59:00:
Oppdatering av finansiell situasjon

Det vises til børsmelding fra Havyard Group ASA ("HGR")av 25. oktober 2019 hvor det ble varslet om brudd på nye covenants hva gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av ytterligere tap på prototype-prosjektene bnr. 131 og 135 under ferdigstillelse hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS ("HST").

I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145. Som følge av dette er egenkapitalen i HST tapt, og medfører videre at det også foreligger brudd på covenants per Q3 2019.

På denne bakgrunn har man avholdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekter ved HST. Videre vil man umiddelbart innlede dialog mot kunder og leverandører hvor målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt å finne tilfredsstillende løsninger for øvrige prosjekter.

Arbeidet med fortsatt drift vil bli videreført på sikret grunnlag (kontantoppgjør eller bankgaranti), slik at de nåværende posisjonene til kreditorene ikke skal forverres. For gjeld påløpt per dags dato har styret i HST innført betalingsstans inntil ytterligere avklaringer foreligger.

Som ledd i det videre arbeidet vil det bli foretatt en analyse av konsekvensene tapet av egenkapitalen i datterselskapet HST får for det konsoliderte konsernet, og det påregnes at dette rapporteres ved avleggelse av regnskap for Q3 2019.

Styret i HST viderefører arbeidet sammen med sine eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon om implementering av tiltak vil bli gitt så snart som
mulig.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

20.11.2019 10:14:56:
Vedrørende kvartalsrapportering for Q3 2019

Det vises til børsmelding fra selskapet av 18. november 2019 vedrørende den utfordrende finansiell situasjonen for datterselskapet Havyard Ship Technology AS.

I henhold til børsens løpende forpliktelser er det opp til selskapene selv å beslutte om kvartalsresultat skal rapporteres. Styre og administrasjon har
besluttet å bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til arbeidet med å løse den finansielle situasjonen. Styret har derfor også besluttet at Havyard Group ASA ikke avlegger regnskapsrapportering for Q3 2019.

Arbeidet med å løse de finansielle utfordringene blir videreført i samråd med eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon om nødvendige tiltak vil bli gitt så snart som mulig.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

02.12.2019 08:30:00:
Ny CEO i Havyard Group ASA

Styret i Havyard Group og CEO Geir Johan Bakke har blitt enig om å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. Bakke har sagt seg villig til å være tilgjengelig for selskapet i en tid fremover dersom det skulle være behov for det.

Geir Johan Bakke har vært ansatt i Havyard Group siden 2001, CEO siden 2004, og har vært sentral i utviklingen av konsernet.

Styret i Havyard Group har konstituert Gunnar Larsen som administrerende direktør, og vil umiddelbart iverksette arbeidet med å rekruttere en permanent konsernsjef.

Larsen kommer fra stillingen som daglig leder for Havyard Production, er Senior Vice President Market & Business Development i Havyard Group og har vært ansatt i konsernet i tolv år
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

03.12.2019 10:00:00:
Enighet om ferdigstillelse

Det vises til børsmelding av 18. november 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST).

HST har nå oppnådd enighet med redere som har skip liggende for utrustning ved verftet, samt GIEK og involverte banker, som sikrer ferdigstillelse og overlevering av disse skipene.

Videre vil man igangsette arbeidet for å sikre løsninger for gjennomføring av øvrig ordrebok i HST, hvor ny informasjon vil bli gitt så snart som mulig.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

04.12.2019 12:44:56:
Levering av skip

Havyard Ship Technology AS har idag gjennomført formell overlevering av nybygg nummer 135 til reder, hvor skipet vil bli liggende ved verftet i en kort periode for ferdigstilling av mindre gjenstående arbeid.

Leveringen medfører at en vesentlig del av selskapets byggelånseksponering er redusert.
 

Aksjetips

Administrator
Havyard hopper over regnskapsrapportering for Q4 2019. Børsmelding:

06.02.2020 20:09:43:
Vedrørende kvartalsrapportering for Q4 2019

Det vises til børsmelding fra selskapet av 18. november 2019 vedrørende den utfordrende finansiell situasjonen for datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST). Videre vises det til børsmelding av 3. desember 2019 hvor det ble opplyst om enighet med redere som har skip liggende for utrustning ved verftet (fase 1), samt garantister og involverte banker, som sikrer ferdigstillelse og overlevering av disse skipene.

I henhold til børsens løpende forpliktelser er det opp til selskapene selv å beslutte om kvartalsresultat skal rapporteres. Styre og administrasjon har
besluttet å bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til å fortsette arbeidet med å finansiere ferdigstillelsen av øvrig ordrebok ved HST på til sammen 7 skip (fase 2). Styret har derfor besluttet at Havyard Group ASA ikke avlegger regnskapsrapportering for Q4 2019.

Arbeidet med å løse de finansielle utfordringene blir videreført i samråd med eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon vil bli gitt så snart som mulig.
 

Aksjetips

Administrator
Datterselskapet Havyard Ship Technology AS søker om gjeldsforhandlinger. Børsmelding:

11.02.2020 14:30:36:
Gjeldsforhandling i datterselskap

Det vises til børsmelding av 3. desember 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS ("HST"), herunder inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

Styret i HST har i dag besluttet å søke gjeldsforhandlinger i medhold av Konkurslovens §2. Begjæring om gjeldsforhandlinger blir derfor innlevert til
Sogn og Fjordane tingrett tirsdag 11. februar 2020.

Beslutningen er et ledd i den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten i Havyard Group ASA ("HGR"), og er begrunnet i at HST er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene. Dette skyldes at det forventede sluttoppgjøret fra pågående prosjekter ikke ansees å være
tilstrekkelig til å gjøre opp HST sine forpliktelser overfor kreditorer fullt ut.

Skipsbyggingsprosjektene som er under utførelse av New Havyard Ship Technology AS, et heleid datterselskap av HST, vil bli videreført slik som planlagt og forventes ikke å bli påvirket av at gjeldsforhandlinger er begjært for HST.

HGR arbeider med å analysere de virkningene gjeldsforhandlinger i HST vil kunne få for øvrige selskaper i HGR-konsernet, og påregner å kunne underrette om dette med det første. Det må imidlertid påregnes at både morselskap og søsterselskap til HST må bære tap - på lik linje med HST sine øvrige kreditorer - som følge av gjeldsforhandlingene som er innledet i HST.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

23.03.2020 16:05:24:
Effektiv avtale med Kleven

Det vises til informasjon av 7. februar 2020 vedrørende ferdigstillelse av Havyard Ship Technology AS («HST») sitt nybygg nr. 126 ved Kleven Verft AS
(«Kleven») som en underleverandør til HST.

HST og Kleven har nå inngått effektive avtaler som sikrer ferdigstillelse av skipet, hvilket innebærer at skrog og utstyrskontrakter overdrags fra HST til Kleven der sistnevnte har inngått ny skipsbyggingskontrakt direkte med rederiet. Havyard Design & Solutions AS vil levere designet, og hvor Norwegian Electric Systems AS har leveranse av energisystemer, inkludert batteriløsninger og kontrollsystemer.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

04.05.2020 15:54:52:
Oppdatering av finansiell situasjon

Det vises til børsmelding av 3. desember 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST), herunder inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

HST har nå oppnådd enighet med redere, GIEK, involverte banker og garantister, som også sikrer ferdigstillelse og levering av øvrig ordrebok på i alt 6 skip (fase 2-prosjekter), hvorav 5 skrog er under bygging ved Cemre i Tyrkia.

Kontraktene overføres fra HST til New Havyard Ship Technology AS (NHST) (et heleid datterselskap av HST) og skipene vil bli ferdigstilt av NHST. Levering av siste skip i denne porteføljen er planlagt medio 2021.

Som følge av de avtaler som er inngått for disse 6 skipene, har Havyard Group ASA klart å finne tilfredsstillende løsninger for samtlige skip som var bestilt ved HST, og dette produksjonsprogrammet er således fullfinansiert. For NHST påregnes det et positivt resultat som følge av gjennomføring av disse kontraktene.

Verftsvirksomheten i Havyard Group ASA blir videreført i NHST, og gruppens videre satsning innen skipsbygging vil bli videreført av dette selskapet.
 
Top