HAUTO Höegh Autoliners

Aksjetips

Administrator
Höegh Autoliners ASA (HAUTO) er en ledende global leverandør av Roll On Roll Off transporttjenester, med en flåte på rundt 40 Pure Car and Truck Carriers som opererer i globale handelsruter. Selskapet transporterer last som biler, høye og tunge maskiner og bulk, og inkluderer de fleste av de ledende globale bil- og utstyrsprodusentene. Selskapet utvikler innovative løsninger for grønnere og mer bærekraftig sjøtransport, og har i dag de laveste utslippene i bransjen. (Kilde: Höegh Autoliners ASA).

Hjemmeside: www.hoeghautoliners.com
 

Aksjetips

Administrator
12.11.2021, 08:05:40
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Höegh Autoliners ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Höegh Autoliners ASA om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
25.11.2021, 14:52:18
Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – Höegh Autoliners ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Höegh Autoliners ASA om opptak til handel på Euronext Growth.

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 29. november 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: HÖEGH AUTOLINERS ASA
Ticker: HAUTO
ISIN: NO0011082075
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Höegh Autoliners klare for Euronext Growth

Oslo – 29. november 2021 – I dag ble bilfraktrederiet Höegh Autoliners tatt opp til handel på Euronext Growth i Oslo (ticker: HAUTO). Selskapet er en ledende global leverandør av transporttjenester for biler, store maskiner og breakbulk. Hvert år transporterer selskapet last tilsvarende om lag to millioner biler.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 1208 millioner kroner i en aksjeemisjon. Inkluderes overallokerte aksjer, er den totale aksjeplasseringen på 1365 millioner kroner. Emisjonskronene vil brukes til å bygge en rekke nye lavutslippsskip. Dette er en del av selskapets program for å redusere utslipp fra virksomheten.

Tegningskursen i emisjonen ble satt til 21 kroner per aksje, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3,9 milliarder kroner forutsatt at overtildelingsopsjonen ikke benyttes. I så fall vil markedsverdien være på 4,1 milliarder.

Höegh Autoliners er det 64. selskapet som noteres på et av markedene til Oslo Børs så langt i år, og den 57. på Euronext Growth.

– Den vellykkede noteringen på Euronext Growth viser at markedet har tillit til selskapet, vår strategi og selve forretningsmodellen. Jeg ønsker å takke både kunder, investorer, partnere og ikke minst mine kollegaer for deres bidrag til selskapet. Med den nye kapitalen som nå er tilført Höegh Autoliners, kan vi øke tempoet i vårt investeringsprogram der vi beveger oss raskt mot nullutslipp gjennom bygging av en serie med verdens største og mest miljøvennlige skip for bilfrakt, sier konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners.
 

Aksjetips

Administrator
14.03.2022, 10:44:40
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth Oslo til Oslo Børs – Höegh Autoliners ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Höegh Autoliners ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
27.04.2022, 13:06:58
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Höegh Autoliners ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Höegh Autoliners ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet allerede er notert på Euronext Growth Oslo og kan vise til historisk god likviditet i aksjen. Oslo Børs har sett hen til historiske data for Selskapet og har lagt til grunn at handelsdata tilsier at det ligger til rette for tilfredsstillende likviditet i aksjen. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 24,61 % ved opptak til handel. Oslo Børs har basert på en overordnet vurdering kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre opptak til handel på Oslo Børs, samt fastsette første noteringsdag, senest 25. juli 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Höegh Autoliners ASA
Ticker: HAUTO
ISIN: NO0011082075
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Höegh Autoliners tar steget opp til hovedlisten

Oslo – 2. mai 2022 – I dag er Höegh Autoliners (ticker: HAUTO) overført fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Med Höegh Autoliners er det nå 210 selskaper som handles på hovedlisten.

Selskapet er en ledende global leverandør av transporttjenester for biler, store maskiner og breakbulk. Hvert år transporterer selskapet last tilsvarende om lag to millioner biler i tillegg til annen statisk last. Höegh Autoliners annonserte nylig at de har signert en kontrakt for bygging av ytterligere fire nye skip i Aurora-klassen på samme vilkår og spesifikasjoner som tidligere.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen 26,60 kroner per aksje basert på prisen på Euronext Growth ved stenging 29. april. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 5,6 milliarder kroner.

– Vårt engasjement for den maritime næringen går nesten et århundre tilbake. Derfor er dette et veldig stort øyeblikk for Höegh Autoliners og en viktig milepæl i selskapets historie. Listingen på Oslo Børs sin hovedindeks vitner om vår sterke posisjon og robuste forretningsmodell, sier Leif O. Høegh, styreleder i Höegh Autoliners.

– Dette markerer et viktig skritt i vår langsiktige forpliktelse til å være ledende innen nullutslippsfrakt og støtte avkarboniseringen av våre kunders forsyningskjede. Jeg vil gjerne takke våre ansatte, kunder, investorer og partnere for å ha gjort prosjektet til en suksess. Jeg er imponert over den store innsatsen vi har gjort og alt det vi har oppnådd på ganske kort tid, noe som sier mye om selskapets folk og innsatsen de har lagt ned for å gjøre alt mulig, sier konsernsjef i Höegh Autoliners, Andreas Enger.

– Vi snakker ikke bare om bærekraft og det grønne skiftet. Vi gjør noe med det. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere tar vi store steg i retning av en mer bærekraftig maritim næring, samt mot å møte vårt eget mål om nullutslipp innen 2040, avslutter Andreas Enger.
 
Top