Lavo.tv AS

Aksjetips

Administrator
Lavo.tv AS (LAVO) utvikler innovative mobil-løsninger for TV-bransjen, og samarbeider i dag bl.a. med MTG Group om tilpasning av tjenester til et marked i stor endring. LAVO sin mobil-applikasjon ble forhåndslansert i 2017 og tilbyr i dag utvalgte sports- og underholdningsklipp.

Hjemmeside: www.lavo.tv
 

Aksjetips

Administrator
Nyhet fra Oslo børs:

Oslo Børs ilegger Lavo.tv AS overtredelsesgebyr


Oslo Børs har truffet følgende vedtak: «For vesentlig brudd på plikten til å offentliggjøre årsrapport og halvårsrapport etter Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market punkt 4.3 og punkt 4.4, ilegges Lavo.tv AS et overtredelsesgebyr på 50.000,- kroner, jf. Løpende forpliktelser punkt 12.3 (2) og (3).»

Kort sammendrag av saken

Lavo.tv har ikke levert årsrapport og halvårsrapport i tide. Offentliggjøring av finansiell informasjon er en grunnleggende forpliktelse, og selskapets brudd på reglene for Merkur Market er vesentlige.

Årsrapporten for 2018 ble offentliggjort 15. november 2019, det vil si fem og en halv måned etter fristens utløp 31. mai 2019. Halvårsrapporten for andre halvår 2019 ble offentliggjort 23. desember 2019, noe som utgjorde en oversittelse av fristen 30. september 2019 med to måneder og 23 dager.

Begge oversittelsene har vært betydelige, de har vært forårsaket av Selskapets egne forhold og anses derav som vesentlige brudd på reglene for Merkur Market. Det bemerkes også at Selskapet i juni 2019 ble ilagt et overtredelsesgebyr knyttet til brudd på informasjonsplikten i slutten av 2018 og begynnelsen av 2019. Dette har vært et skjerpende moment i nærværende sak.

Selv om bruddene anses som alvorlige, har Oslo Børs ved utmåling av overtredelsesgebyr likevel valgt å se hen til den vanskelige finansielle situasjonen Selskapet har befunnet seg i og Selskapets lave markedsverdi. Det gjøres samtidig oppmerksom på at både fremtidige brudd og andre forhold av betydning for Selskapets egnethet for opptak til handel, vil kunne medføre at Oslo Børs iverksetter en prosess som leder frem til strykning av Selskapet fra Merkur Market.
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs i går:

Oslo Børs har besluttet å stryke Lavo.tv AS fra handel på Merkur Market

Oslo Børs har truffet følgende beslutning:

«Oslo Børs anser at Lavo.tv AS, utsteder av aksjer med ISIN NO 0010793326, ikke er egnet for handel på Merkur Market, og har besluttet å stryke aksjene fra handel, jf. Løpende Forpliktelser punkt 12.1, jf. verdipapirhandellovens § 9-30. Siste handelsdag for Selskapets aksjer vil være 30. oktober 2020.»

Beslutning om strykning fra notering på Merkur Market kan ikke påklages.

Kort om saken:

Oslo Børs mener at Lavo.tv ikke er egnet for handel på Merkur Market grunnet grove og gjentatte overtredelser av regelverket på Merkur Market, herunder tidligere brudd på løpende informasjonsplikt og kravet til regnskapsrapportering, samt brudd på kravet til egnethet av selskapets ledelse.
 
Top