Norske Skogindustrier ASA

Aksjetips

Administrator
Norske Skogindustrier ASA (NSG) er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 8 fabrikker i 6 land og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

Hjemmeside: www.norskeskog.com
 

Aksjetips

Administrator
Norske Skog har i dag presentert resultatet for 3. kvartal 2017:

23.11.2017 07:00
Resultatet påvirket av valuta

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2017 var NOK 143 millioner, en nedgang fra NOK 190 millioner i andre kvartal 2017. Brutto driftsresultat falt til tross for en økning i solgt volum i Europa på grunn av en sterkere krone, og mindre innenlandsk etterspørsel i Australasia, som resulterte i mer lav-margin eksportsalg.

Driftsresultatet i tredje kvartal var NOK 73 millioner, sammenlignet med et negativt driftsresultat på NOK 52 millioner i andre kvartal 2017. Netto tap i tredje kvartal var NOK 9 millioner sammenlignet med et netto tap på NOK 546 millioner i andre kvartal 2017, noe som i hovedsak skyldes valutaeffekter uten kontanteffekt på gjeld og endringer i verdsettelsen av kraftkontrakter. Kontantstrøm fra driften ble redusert til minus NOK 162 millioner i kvartalet fra pluss NOK 187 millioner i andre kvartal. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 459 millioner til NOK 7 038 millioner i tredje kvartal, noe som gjenspeiler negativ kontantstrøm for perioden og ubetalte renteutgifter knyttet til den pågående rekapitaliseringsprosessen. Ved utgangen av tredje kvartal hadde konsernet en negativ bokført egenkapital på NOK 689 millioner.

Som ledd i den pågående rekapitaliseringsprosessen har styret besluttet å ikke betale renter på konsernets samlede utestående gjeld. Kontantbalansen ved utgangen av tredje kvartal var NOK 426 millioner og er tilstrekkelig til å understøtte driften inntil en rekapitaliseringsløsning finner sted. Norske Skogs styre og administrasjon fortsetter diskusjonene med kreditorene for så snart som mulig å lansere et nytt og bredt støttet tilbud om konvertering av gjeld til egenkapital og et nytt obligasjonslån.

- Vi er meget fornøyd med fabrikkenes høye produksjonseffektivitet i den vanskelige finansielle posisjonen konsernet befinner seg i. Stigende kostnader for innsatsfaktorer kombinert med en forbedret markedsbalanse etter betydelige nedleggelser av kapasitet og konverteringer i bransjen i år, underbygger et prisløft for publikasjonspapir i 2018, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.

(Klikk på lenken for å lese mer).
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding fra Aker ASA:

23.11.2017 08:04
AKER ASA: INVITED INTO THE RESTRUCTURING OF NORSKE SKOG

Aker Capital AS ("Aker"), a wholly owned subsidiary of Aker ASA, and Oceanwood Capital Management LP ("Oceanwood"), have entered into an agreement to establish a company for the purpose of bidding for the shares in Norske Skog AS ("the Company"), a subsidiary of the listed Norske Skogindustrier ASA, in an auction process. The Company is the holding entity of Norske Skog's operating subsidiaries. Oceanwood is a creditor in the Company, and holds all of the NSF securitisation facility and a majority of the senior secured notes (the SSN). Aker and Oceanwood will be 50/50 owners of the new company.

After Aker has presented its Q3 results at Fornebuporten, at approximately 09:30 CET, Oceanwood and Aker will be available for a Q&A session.

Joint press release
http://hugin.info/138689/R/2151493/825993.pdf

Aker invited into the restructuring of Norske Skog
http://hugin.info/138689/R/2151493/825994.pdf
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2017 13:00
Update on recapitalization process

Funds managed by Oceanwood Capital Management and Aker Capital AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, have today issued a joint press release stating the intention to form a new company (Bidco), which will bid in an auction process to ensure that there is a strong new owner of Norske Skog's paper mills.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA is pleased that Aker, with its strong industrial knowledge and financial expertise, has taken a role together with Oceanwood in the recapitalization of the Norske Skog group.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to safeguard the interest of all its stakeholders through the recapitalization process. As part thereof, the Norske Skog group's seven paper mills will continue as normal, and our customers, suppliers and other business partners will continue to receive high quality products and the best service from Norske Skog withouth interruption through the remainder of the recapitalization process.

Following the announcement by Oceanwood and Aker, a consensual recapitalization of the Norske Skog group is unlikely to be achievable. Consequently, Norske Skogindustrier ASA is likely to initiate insolvency proceedings. The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to assess the situation and the implactions of the recent developments.

Norske Skog
Communications and Public Affairs
 

Aksjetips

Administrator
Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs

Utdrag:
Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood torsdag morgen varslet at de vil overta datterselskapet Norske Skog AS med sine syv papirfabrikker.

Aker og Oceanwoods initiativ innebærer at datterselskapet Norske Skog AS, som eier konsernets syv papirfabrikken, blir overtatt av kreditorene. I Norske Skogindustrier er det dermed lite verdier igjen, men rundt 500 millioner euro i gjeld.

Styret konstaterer at det nå er lite håp om at styrets forslag til gjeldsordning vil la seg gjøre.
 

Aksjetips

Administrator
Norske Skogs nye eiere ikke klare før i mars - hegnar.no

Budprosessen i Norske Skog er fortsatt i startfasen. Det jobbes for å få avklaring innen utgangen av februar, skriver Finansavisen.

Innen den tid skal budrunden på Norske Skog AS være unnagjort og fabrikkene ha nye eiere, hvis alt går etter planen, får avisen opplyst fra kilder med kjennskap til den pågående budprosessen.
 

Aksjetips

Administrator
Børspause i Norske Skogindustrier ASA i påvente av en melding:

19.12.2017 08:38
OSLO BØRS - MATCHING HALT

A matching halt has been imposed in anticipation of an announcement from the Company.
 

Aksjetips

Administrator
NSG melder oppbud:

19.12.2017 08:53
Norske Skogindustrier ASA - vedtak om oppbud

Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember 2017. Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning. Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA.
- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Rekapitaliseringsprosessen har vært svært utfordrende som følge av konsernets meget komplekse kapitalstruktur. Derfor har det gjennom høsten også vært arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at man ikke lykkes med den frivillige rekapitaliseringen. Følgelig er konsernets syv papirfabrikker og alle vesentlige interessenter som de ansatte, kunder, leverandører og lokale myndigheter forberedt på den prosessen som nå må gjennomføres.

-Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs syv papirfabrikker, og at driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier Sveaas.

Det sittende styret ble valgt 24. august 2017 og har fra samme dag arbeidet hardt og intensivt for å analysere konsernets situasjon og utarbeide realistiske løsningsforslag sammen med ledelsen og selskapets finansielle og juridiske rådgivere. Det nye styret offentliggjorde 12. september 2017 styrets plan om å fremme en industrielt fundert rekapitaliseringstransaksjon. Dette forslaget var fundert i styrets syn på hvilket gjeldsnivå og fremtidig rentebelastning Norske Skogs virksomheter kunne bære og hadde følgelig vesentlig mindre gjeld i det rekapitaliserte, nye Norske Skog enn i forslag fremmet tidligere i 2017 fra både selskapets side og fra selskapets kreditorer. Styrets industrielle rekapitaliseringsforslag ble imidlertid aldri offentliggjort som følge av at de sikrede kreditorene forut for offentliggjøringen gjorde det klart at de ikke ville støtte styrets forslag.

Styret arbeidet deretter videre med et justert rekapitaliseringsforslag etter omfattende dialog både med komiteen for de sikrede kreditorene, komiteen for de usikrede kreditorene og selskapets aksjonærer. Styret fremmet deretter et forslag til en frivillig rekapitaliseringsløsning den 18. september 2017. I dette forslaget var gjeldsnivået øket noe i tråd med ønske fra komiteen for de sikrede kreditorene, og bytteforholdet for egenkapitalen i morselskapet var justert noe i tråd med ønsker fra både de usikrede og sikrede kreditorenes komiteer. Dette forslaget oppnådde imidlertid heller ikke tilstrekkelig støtte fra alle kreditorgruppene, men det var bred støtte for en rekapitaliseringstransaksjon hvor all usikret obligasjonsgjeld skulle konverteres til egenkapital og deler av den sikrede gjelden også skulle konverteres til egenkapital for å oppnå en forsvarlig kapitalisering av det nye Norske Skog konsernet.

Etter ytterligere dialog mellom interessegruppene fremmet styret så 11. oktober 2017 sitt tredje og siste rekapitaliseringsforslag. Dette forslaget oppnådde støtte blant både konsernets usikrede kreditorer og blant kreditorene i konsernets pantesikrede obligasjonslån. Men rekapitaliseringsforslaget fikk ikke nødvendig tilslutning fra kreditorene i konsernets pantesikrede EUR 100 millioner NSF fasilitet (NSF fasiliteten) som er utstedt av Norske Skog AS.

De påfølgende forhandlinger med kreditorene i NSF fasiliteten for å finne en løsning hvor støtte til styrets rekapitaliseringsforslag kunne oppnås endte uten suksess. Men prosessen fikk som resultat at Oceanwood besluttet å kjøpe ut kreditorene i NSF fasiliteten slik at Oceanwood per i dag kontrollerer 100 % av NSF fasiliteten. Oceanwood kjøpte videre ytterligere betydelige andeler i det pantesikrede obligasjonslånet hvor de i dag antas å ha en eierandel på vesentlig over 50%.

Oceanwood valgte deretter å inngå et industrielt partnerskap med Aker Capital AS, og annonserte den 23. november 2017 gjennom en felles pressemelding at de hadde besluttet å ikke støtte videre arbeid med å implementere en frivillig rekapitaliseringsløsning. Dette til tross for at styrets tredje rekapitaliseringsforslag på dette tidspunkt syntes å ha støtte både blant konsernets sikrede kreditorer, de usikrede kreditorene og morselskapets aksjonærer. Styret i morselskapet har etter meldingen den 23. november 2017 forsøkt å få Oceanwood og Aker Capital AS til å endre posisjon i forhold den frivillige rekapitaliseringen, men dette har ikke lykkes. Oceanwood har senere skriftlig ovenfor styret bekreftet sin posisjon som er at de ikke er villige til å støtte en frivillig rekapitalisering.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en ny kontrollerende eier av Norske Skog. Ved en frivillig rekapitaliseringstransaksjon ville Oceanwood gjennom gjeldskonverteringen endt opp som eier av en vesentlig del av egenkapitalen i et rekapitalisert Norske Skog som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker Capital AS. Den auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS vil være åpen for alle interessenter og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende om eieren av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS foreslått at Oceanwood og Aker Capital AS inviterer eksisterende aksjonærer i Norske Skogindustrier ASA inn som medinvestorer på like vilkår i Oceanwood og Aker Capital AS' joint venture selskap, dersom dette blir ny eier av Norske Skog AS. En slik videreføring av dagens aksjonærmasse ville etter styrets syn sikre det nye morselskapet den strategiske verdi som ligger i at aksjonærmassen blant annet består av et betydelig antall aksjonærer som også er leverandører av trevirke til konsernet, og mange som er ansatte i konsernet. Det er fortsatt uavklart om Oceanwood og Aker Capital AS vil tilby eksisterende aksjonærer en slik mulighet til å medinvestere.

I tiden etter meldingen av 23. november 2017 fra Oceanwood og Aker Capital AS, har styret arbeidet med å utrede om det kunne finnes andre realistiske løsninger for å unngå en konkurs i Norske Skogindustrier ASA. Det er blant annet vurdert om det er mulig å konvertere alle usikrede forpliktelser til egenkapital samtidig som den sikrede delen av konsernets gjeld håndteres ved at den operative virksomheten i konsernet blir solgt gjennom det sikrede obligasjonslånets pågående pantetiltredelsesprosess. Det har imidlertid vist seg at heller ikke dette er mulig, blant annet som følge av manglende likviditet, gjenværende pensjonsforpliktelser, samt Oceanwoods manglende vilje til å konvertere morselskapets gjeld til operasjonelle datterselskaper og de evigvarende obligasjonene til egenkapital.

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den situasjonen som nå foreligger.

Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA.

Styret vil takke alle ansatte i Norske Skog konsernet for stort pågangsmot og høy arbeidsmoral gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen som har pågått i hele 2017. Styret vil også takke konsernets kunder og leverandører som har fortsatt å handle med konsernets selskaper i den krevende finansielle situasjonen som har vært gjennom 2017.

Oslo Børs har suspendert handelen i aksjene i Norske Skogindustrier ASA.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

19.12.2017 08:54
Norske Skogs drift fortsetter som normalt

Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA.
Oceanwood, majoritetseieren av den sikrede obligasjonen (SSN), har startet prosessen for å tiltre SSNs pantesikkerhet i Norske Skog AS. Eierskapet av Norske Skog AS, morselskapet for alle forretningsenhetene, vil derfor bli overført til nye eiere gjennom en auksjonsprosess. Oceanwood har inngått et joint venture (JV) med Aker, med den hensikt å kjøpe og operere Norske Skog AS. Sammen tilbyr de finansiell støtte til Norske Skog gjennom auksjonsprosessen.

- Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyede med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreformann i Norske Skog AS.

- Vår hovedoppgave fremover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser frem til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog
Communications and Public Affairs
 

Aksjetips

Administrator
Ombudstvedt om Norske Skogindustriers konkurs: – Dette er den eneste løsningen

Etter langvarig kamp for å redde det børsnoterte morselskapet kaster styreleder Christen Sveaas inn håndkleet. De ansatte ved hovedkontoret tilbys nå jobb i driftselskapet og papirfabrikkene skal på auksjon.

– Slik som situasjonen er nå tror jeg dette er den eneste løsningen, sier Sven Ombudstvedt til E24.

Ombudstvedt er styreleder i datterselskapet Norske Skog AS, selskapet som sitter på eierskapet til de syv papirfabrikkene.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

20.12.2017 15:34
Oppnevnelse av bostyrer i Norske Skog selskaper

Oslo Byfogdembete har den 19. og 20. desember 2017 oppnevnt advokat Tom Hugo Ottesen som bostyrer for følgende selskaper:

Norske Skogindustrier ASA
Norske Treindustrier AS
Norske Skog Holding AS
Lysaker Invest AS
Norske Skog Eiendom AS

I tillegg til oppbudsbegjæringen av Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017, har styrene i Norske Treindustrier AS, Lysaker Invest AS, Norske Skog Eiendom AS og Norske Skog Holding AS i dag 20. desember 2017 begjært oppbud ved Oslo Byfogdembete.
Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 23. januar 2018. Se vedlagte kjennelser fra Oslo Byfogdembete.

Spørsmål om den videre behandlingen av konkursprosessen og konkursboet må rettes til bobestyreren:

Advokat Tom Hugo Ottesen
Kvale advokatfirma DA
Kontoradresse: Haakon VIIs gate 10, Oslo
Postadresse: Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO
Telefon: +47 22 47 97 00
Telefaks: +47 21 05 85 85

Spørsmål til boet bes primært rettes via følgende e-postadresse dersom mulig: post@kvale.no.

Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i de ovennevnte selskaper. Det ikke-børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten, som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Top