NTS NTS ASA

Aksjetips

Administrator
NTS ASA (NTS) er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge. Midt-Norsk Havbruk AS produserer oppdrettslaks og er tildelt 14 konsesjoner. Norsk Fisketransport AS er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på 10 fartøyer. KB Dykk AS, med sine 9 fartøy, tilbyr alt innen service til oppdrettsnæringen. NTS er også involvert i godstransport på sjø gjennom NTS Shipping AS. NTS Management tilbyr kvalitets- og sikkerhetssystemer til aktører i Midt- og Nord-Norge.

Hjemmeside: www.ntsasa.no

NTSa
 

Aksjetips

Administrator
26.01.2018 12:57
NTS ASA: NTS Shipping AS kjøper Sjøtransport Rotsund AS

NTS Shipping AS, som er et heleid datterselskap i NTS ASA, har i dag inngått avtale med Sjøtransport Rotsund AS om kjøp av 100 % av aksjene i selskapet. Transaksjonen forutsetter at noen forbehold i avtalen blir hevet og er tenkt gjennomført innen 3 uker fra signeringsdato. Avtalt kjøpesum for aksjene er kr 114 mill.

Sjøtransport Rotsund AS er lokalisert i Sørkjosen i Troms fylke og er etablert i 1963. Selskapet opererer med frakt av fiskefor og har for sine 2 fraktefartøy, MS Rubin og MS Safir, fraktavtaler med fiskeforprodusenten Ewos AS. Sjøtransport Rotsund AS er også eier i Halten AS med 33,42 % eierandel og står for den daglige driften av forbåtene MS Feed Balsfjord og MS Feed Tromsø. Disse båtene har også fraktavtaler med fiskeforprodusenten Ewos.

Selskapet omsatte i 2016 for kr 50,1 mill. og oppnådde en EBITDA på kr 23,8 mill.

NTS Shipping AS og NTS Shipping Færøyene Spf er heleide datterselskaper i NTS ASA og eier fra før fraktefartøyene MS Folla og MS Nordkinn. Nordkinn ble kjøpt i siste kvartal 2017 og NTS ASA fortsetter med dette å utvide flåten innenfor sjøtransportsegmentet.

Med oppkjøpet følger vi opp våre uttalte ambisjoner om videre utvikling av fraktsegmentet. Over tid har vi hatt nær og god dialog med eierne i Sjøtransport Rotsund AS. Jeg er glad for at vi nå skal utvikle morgendagens frakttjenester sammen, sier Harry Bøe, administrerende direktør i NTS ASA og daglig leder i NTS Shipping.

NTS ASA
Kolvereid 26.01.2018
 

Aksjetips

Administrator
05.03.2018 15:10
NTS ASA: Børsmelding om gjennomføring av kjøp av ca. 45,18 % av aksjene i Fiskeldi Austfjarda hf

NTS ASA («NTS») inngikk den 1. oktober 2017 avtale med MNH Holding AS om erverv av 23 144 282 aksjer i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda hf («Selskapet»), tilsvarende ca. 45,18 % av aksjene («Aksjene»), jf. børsmelding av 1. oktober 2017 og utvidet børsmelding av 4. oktober 2017.

Oppdrettsfaglig kompetanse i NTS-konsernet er i hovedsak samlet i det heleide datterselskapet Midt-Norsk Havbruk AS. Det er derfor besluttet å transportere retten til å erverve Aksjene, på ellers uendrede vilkår, til Midt-Norsk Havbruk AS, som blir kjøper av Aksjene.

Midt-Norsk Havbruk AS eide fra før av ca. 16,88 % av aksjene i Selskapet og eier totalt ca. 62,06 % i Selskapet etter gjennomføring av transaksjonen.

Kjøpet av Aksjene ble gjennomført i dag.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

16.04.2018, 15:08:06
NTS ASA: KB Dykk AS og AQS Holding AS har inngått intensjonsavtale om fusjon

Det er i dag inngått intensjonsavtale mellom NTS ASA og Kåre Bjørn Krystad og Ola Krystad, som aksjonærer i KB Dykk AS, og Fanøyskjæret AS, som aksjonær i AQS Holding AS, om fusjon av KB Dykk AS og AQS AS (heleid av AQS Holding AS), med AQS AS som overtakende selskap og vederlagsaksjer utstedt av AQS Holding AS. Det er en forutsetning for avtalen at Due Diligence er gjennomført med tilfredsstillende resultat og at partene blir omforent om en endelig aksjonæravtale samt fusjonsplan mv. Det forventes at fusjonen blir gjennomført i løpet av 1. halvår med regnskapsmessig virkning fra 1. mai 2018.

Begge selskapene er aktører innen servicebåt segmentet og tilbyr hovedsakelig ulike servicetjenester til havbruksnæringen, deriblant fortøyningsarbeid, avlusing, notvasking, ROV-operasjoner samt dykking.

KB Dykk AS er lokalisert i Rørvik i Trøndelag og ble etablert i 2006. Selskapet har de senere årene opplevd sterk vekst med 64 ansatte pt omsetning i 2017 på kr 111 mill.

AQS AS er lokalisert i Flatanger i Trøndelag og ble etablert i 1991. Virksomheten har 100 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på kr 161 mill.

Etter fusjonen vil selskapet være i besittelse av 20 servicebåter til dekning av operasjonsområde fra Trøndelag til Finnmark.

Bytteforholdet i fusjonen er foreløpig avtalt til 54 % til AQS AS og 46 % til KB Dykk AS.

NTS ASA har en eierandel på 50,1 % i KB Dykk AS. Etter fusjon mellom selskapene vil NTS ASA sin eierandel i AQS Holding bli ca. 23 %, og dette selskapet vil bli et tilknyttet selskap i konsernet. Dette medfører at NTS ASA ikke vil rapportere i servicebåtsegmentet etter fusjonen.

NTS ASA
Kolvereid 16.04.2018
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

20.06.2018, 15:54:32
NTS ASA: Midt-Norsk Havbruk AS kjøpte 780 tonn MTB

Midt-Norsk Havbruk AS (MNH), datterselskap i NTS ASA, har i dag kjøpt 780 tonn MTB i produksjonsområde Nord-Trøndelag med Bindal for NOK 163,4 mill. i Nærings- og Fiskeridirektoratets auksjon.

MNH eier fra før MTB på 12 076 tonn, dette inkl. FoU-konsesjoner på 1 000 tonn og Utviklingskonsesjoner på 3 120 tonn, og kjøpet blir en fin tilvekst til eksisterende MTB.
 

Aksjetips

Administrator
NTS styrker bunnlinjen

NTS Asa presenterer et totalresultat på 103,02 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 87,55 millioner kroner i samme periode i 2017. Resultat før skatt endte på 127,88 millioner kroner, mot 106,84 millioner kroner i i 3. kvartal 2017.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

22.03.2019, 13:26:50
NTS ASA: Fiskeldi Austfjarda HF har fått økt sitt produksjonsvolum for laks fra 6 000 tonn laks til 20 800 tonn pr år på Island

Fiskeldi Austfjarda HF (ICE), som eies med 62,06 % av NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, har fått tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på Island til 20 800 tonn laks pr år. Tidligere har «ICE» hatt tillatelse til å produsere til sammen 11 000 tonn laks og ørret årlig, herav 6 000 tonn laks og 5 000 tonn ørret. Ny tillatelse innebærer mulighet til å produsere inntil 12 000 tonn ordinær laks, samt 8 800 tonn steril laks, pr år, fordelt på disse to fjordene. Ørretkonsesjonene blir ikke videreført, og det har heller ikke vært produksjon på disse i de senere år.

NTS ASA kjøpte 5. mars 2018, gjennom sitt datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, 45,18 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF fra MNH Holding AS. Midt-Norsk Havbruk AS eide fra før 16,88 % av oppdrettsselskapet og har nå en eierandel på 62,06 %. Selskapet inngår som del av konsernregnskapet for NTS ASA fra samme dato.

Fiskeldi Austfjarda HF er et oppdrettsselskap som opererer på østkysten av Island. Det ble i 2018 slaktet ca. 2 500 tonn laks og det forventes et slaktevolum på ca. 5 000 tonn i 2019.
 

Aksjetips

Administrator
03.04.2020 17:41:39:
Korrigering: NTS ASA - Flaggemelding

Det vises til flaggemelding i NTS ASA publisert i dag. I flaggemelding fremgår feil aksjekapital. Korrekt aksjekapital er NOK 119 272 862, fordelt på 119 272 862 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Korrekt melding:

Kolvereid 3. april 2020.

Det vises til børsmelding offentliggjort av NTS ASA ("NTS" eller "Selskapet") 3. april 2020, angående gjennomført fusjon mellom Frøy Gruppen AS og Frøygruppen AS (tidligere Herkules Invest 316 AS), hvoretter NTS skal utstede vederlagsaksjer.

Etter kapitalforhøyelsen for utstedelse av vederlagsaksjene er ny aksjekapital i Selskapet NOK 119 272 862, fordelt på 119 272 862 aksjer, hver pålydende NOK 1.
Under gis en oversikt over aksjonærer som er utvannet under en flaggeterskel som følge av kapitalforhøyelsen:

Nils Williksen AS eier fremdeles 17 179 807 aksjer i Selskapet, som basert på den nye aksjekapitalen tilsvarer 14,4 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Eierandelen før emisjonen var på 23,61 %.

Haspro AS eier fremdeles 15 678 820 aksjer i Selskapet, som basert på den nye aksjekapitalen tilsvarer 13,15 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Eierandelen før emisjonen var på 21,55 %.

Trønderbilene AS eier fremdeles 7 471 637 aksjer i Selskapet, som basert på den nye aksjekapitalen tilsvarer 6,26 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Eierandelen før emisjonen var på 10,27 %.

Amble Invest AS eier fremdeles 4 667 095 aksjer i Selskapet, som basert på den nye aksjekapitalen tilsvarer 3,91 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Eierandelen før emisjonen var på 6,41 %.

Dolmen Invest AS eier fremdeles 4 221 814 aksjer i Selskapet, som basert på den nye aksjekapitalen tilsvarer 3,54 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Eierandelen før emisjonen var på 5,80 %.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-3.
 

Aksjetips

Administrator
Datterselskapet Fiskeldi Austfjarda HF vurdere å gjennomføre en rettet emisjon. Børsmelding fra NTS ASA:

07.05.2020 07:00:00:
NTS ASA - Ice Fish Farm - finansielle rådgivere

NTS ASA («NTS») sitt deleide oppdrettsselskap på Island, Fiskeldi Austfjarda HF («Ice Fish Farm»), har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets som tilretteleggere i forbindelse med en potensiell rettet emisjon i løpet av 2020. NTS har til hensikt å bidra med kapital i den potensielle emisjonen og å opprettholde en eierandel på over 50% i Ice Fish Farm etter transaksjonen.

Fiskeldi Austfjarda HF er et islandsk oppdrettsselskap som eies 62,7 % av NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS. Selskapet har i dag lisenser med 20.800 tonn kapasitet på østkysten av Island. Videre har selskapet søkt om ytterligere 16.800 tonn kapasitet. Selskapet forventer ca. 6.000 tonn
slaktevolum i 2020, ca. 7.000 tonn i 2021 og ca. 16.000 tonn i 2022.

Danske Bank, Norwegian branch er engasjert som rådgiver for NTS ASA.

NTS ASA
Rørvik 7. mai 2020
 

Aksjetips

Administrator
Mandag kveld la havbrukskonsernet NTS frem sine regnskapstall for andre kvartal. Selskapet fikk inn inntekter på 641,2 millioner kroner, noe som er en kraftig forbedring fra 414,8 millioner kroner året før. Selskapet fikk et EBIT pr. kg i Norge på 13,5 kroner i andre kvartal, mot 10,4 kroner året før.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

05 MAR 2021 07:00 CET
NTS ASA: Frøy inngår avtale om kjøp av fartøy og inngåelse av 2,5 års kontrakt på spesialisert avlusningsfartøy

NTS ASAs datterselskap Frøy ASA (FRØY) har inngått en 2,5 års avtale med en stor
norsk oppdretter om leie av et spesialisert avlusningsfartøy.

Frøy ASA har kjøpt offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof ASA som skal benyttes
til dette formålet.

Prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets
avlusingssystem, har en total investeringsramme på NOK 182 millioner. Fartøyet
er forventet å settes i drift i løpet av August 2021.

Frøy ASA ser på avtalen som en stor tillitserklæring og som en bekreftelse på
vekstpotensialet i markedet.

Avtalen kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Frøy vil i løpet av
tidsrommet 2021 – 2023 ta levering av 6 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy.

NTS ASA
Rørvik 05.03.21
 
Top