WILS Wilson ASA

Aksjetips

Administrator
Wilson ASA (WILS) er en ledende aktør i det europeiske shortseamarkedet. Selskapet opererer og befrakter rundt 120 tørrbulkskip i størrelse 2 - 10.000 dwt. (Kilde: Wilson ASA).

Hjemmeside: www.wilsonship.no
 
Børsmelding:

08.12.2017 15:19
Wilson ASA: Salg av skip - MV Wilson Tyne

Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Tyne for USD 830.000. Skipet er bygget i
1980 og er på 7 106 dwt.

MV Wilson Tyne var nært forestående dokking og Wilson fant det
ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets
alder.

Salget av MV Wilson Tyne vil gi noe regnskapsmessig gevinst da skipet selges til
noe over bokført verdi. Transaksjonen vil ikke ha noen likviditetseffekt da
nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 118 skip
hvorav 80 er eiermessig kontrollert av selskapet.
 
Børsmelding

04.01.2018 14:19
KORREKSJON: Wilson ASA: Kjøp av skip - MV Wilson Holla og MV Hanseatic Trader

Wilson har inngått avtale om kjøp av de to bulkskipene MV Hanseatic Trader
(2001, 4 345 dwt) og MV Wilson Holla, ex Hanseatic Scout (2002, 4 345 dwt).

Samlet kjøpesum er avtalt til MEUR 5,8 og det forventes at skipene overtas i
løpet av første kvartal 2018. Ved overtagelse vil begge skipene bli gitt Wilson-
navn. Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets
låneramme i bank.

Kjøpet av MV Hanseatic Trader og MV Wilson Holla markerer tilvekst til dagens
flåte med ett skip da Wilson kontrollerer p.t et av skipene, MV Wilson Holla,
gjennom kommersielt tidscerteparti.

Kjøpet underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette
tonnasjesegmentet.

Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 118 skip hvorav 81 er
eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson ASA
Bergen, 4. Januar 2018
 
Børsmelding:

05.02.2018 11:47
Wilson ASA: Nybyggingskontrakt 2 600 dwt

Wilson har inngått avtale med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. (Hubei, Kina) om bygging av to bulkskip med størrelse 2 600 dwt. Wilson har tatt levering av to tilsvarende skip fra samme verft, mens et tredje skip forventes levert i løpet av andre kvartal 2018.

De to nye skipene er stipulert levert i løpet av 2019 og vil ha en kostpris i størrelseorden MEUR 4 per skip. Avtalen er inngått med forbehold at
tilfredsstillende sikkerhetsstillelse fra verftets side ("refund guarantee") blir stilt. Forbeholdene forventes avklart i løpet av andre kvartal 2018, og
ytterligere informasjon om kontraktene vil bli offentliggjort om forbeholdene blir løftet og kontrakene gjort effektive.

Nybyggingskontrakten underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette tonnasjesegmentet.

Wilson opererer p.t en flåte på 118 skip hvorav 82 er eiermessig kontrollert. Av disse er 28 innenfor 2 000 dwt/NRL-segmentet.
 
Børsmelding:

09.01.2023, 13:34:00
Wilson ASA: Fremsetter tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer og foreslår strykning fra Oslo Børs

Bergen, 9. januar 2023

Wilson ASA ("Wilson" eller "Selskapet") annonserer med dette tilbud om
tilbakekjøp av egne aksjer ("Tilbakekjøpstilbudet") hvor Selskapet kan kjøpe
inntil 4 356 934 av dets utestående aksjer ("Aksjene") til en pris på NOK 69 per
Aksje, inntil et samlet vederlag på NOK 300 628 446, i henhold til fullmakten
til erverv av egne aksjer gitt på Selskapets generalforsamling 7. april 2022
("Styrefullmakten"). Det vedlagte brev vil bli sendt til alle aksjonærer i
Selskapet med kjent adresse.

Prisen per aksje på NOK 69 er tilsvarende snittpris per aksje som er omsatt de
siste 12 månedene i perioden fra 6. januar 2022 til 6. januar 2023. De siste 12
månedene har det vært handlet 1 315 238 aksjer som tilsvarer 3 % av Selskapets
utestående aksjer.
Styret i Wilson ("Styret") har besluttet å fremsette Tilbakekjøpstilbudet på
dette tidspunkt fordi, blant annet, (i) relativt lav likviditet i Aksjene i
markedet kan begrense Selskapets aksjonærers mulighet til å selge Aksjer og
Styret ønsker å tilby alle aksjonærer å selge Aksjer før foreslått strykning av
Selskapet fra Oslo Børs, og (ii) Selskapets tilgjengelige likvide midler
overstiger det kortsiktige kontantbehovet i Selskapets virksomhet.

Tilbakekjøpstilbudet kan derfor sees på som en mulighet for aksjonærene i
Selskapet til å selge alle eller noen av deres Aksjer. Styret er av den
oppfatning at Tilbakekjøpstilbudet vil være i Selskapets og dets aksjonærers
interesse.

Styret har i dag også foreslått at Selskapets og dets aksjer strykes fra
notering på Oslo Børs og at besluttet at det skal innkalles til ekstraordinær
generalforsamling i Selskapet for å behandle forslaget.

Per 9. januar 2023 har Wilson ervervet til sammen 29 084 Aksjer for et samlet
vederlag på NOK 1 934 867 i henhold til tilbakekjøpsprogrammet som ble annonsert
2. juni 2022 og gjort i henhold til Styrefullmakten. Dette
tilbakekjøpsprogrammet avsluttes i forbindelse med fremsettelse av
Tilbakekjøpstilbudet.

Ved fremsettelsen av Tilbakekjøpstilbudet eier Wilson 29 084 Aksjer. Wilson er
på tidspunktet for fremsettelse av Tilbakekjøpsprogrammet ikke i besittelse av
vesentlig ikke-offentlig prissensitiv informasjon.

Tilbakekjøpstilbudet vil starte 10. januar 2023 kl. 08:00 CET og vil utløpe 19.
januar 2023 kl. 14:00 CET, med mindre det forlenges etter Selskapets eget skjønn
("Tilbakekjøpstilbudsperioden"). Selskapet skal ha rett til, etter eget skjønn,
å endre, fremskynde, avslutte eller trekke tilbake Tilbakekjøpstilbudet på
ethvert tidspunkt før utløpet av Tilbakekjøpstilbudsperioden. Informasjon
vedrørende slike endringer med videre vil bli publisert under Selskapets ticker
"WILS" på www.newsweb.no (NewsWeb).

Berettigede Aksjonærer (som definert nedenfor) som ønsker å tilby for salg alle
eller deler av sine Aksjer må fylle ut og signere og sende inn tilbudsblanketten
som er tilgjengelig på Selskapets nettside http://www.wilsonship.no/investor-
relations ("Tilbudsblanketten"), med forbehold for enkelte begrensninger knyttet
til personer hjemmehørende i en Begrenset Jurisdiksjon (som definert nedenfor),
og sende den via e-post til aksjer@wilsonship.no før utløpet av
Tilbakekjøpstilbudsperioden.

Tilbakekjøpstilbudet fremsettes ikke til, og salg vil heller ikke bli akseptert
fra eller på vegne av aksjonærer i Selskapet i, enhver jurisdiksjon der
fremsettelse av Tilbakekjøpstilbudet eller aksept av dette er i strid med
vedkommende jurisdiksjons lovgivning eller krever at det utarbeides
tilbudsdokument eller annet dokument som godkjennes av regulert marked eller
offentlig myndighet (hver en "Begrenset Jurisdiksjon"). Tilbakekjøpstilbudet
fremsettes dermed ikke i blant annet USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-
Afrika, Japan, Saudi Arabia eller De Forente Arabiske Emirater.

Selskapet vil bare akseptere tilbud om erverv av Aksjer fra en aksjonær i
Selskapet eller reell rettighetshaver (eller en person som handler som agent,
forvalter eller annen gyldig mellommannsegenskap for slik aksjonær i Selskapet
eller reell rettighetshaver) som ikke er (i) en "U.S. person" (slik dette er
definert under Regulation S i US Securities Act 1933, som endret) eller befinner
seg i, eller er hjemmehørende i, USA, eller (ii) hjemmehørende i, har registrert
adresse i, er statsborger i eller befinner seg i en Begrenset Jurisdiksjon hvor
dette forbyr aksept av Tilbakekjøpstilbudet ("Berettigede Aksjonærer").

Berettigede Aksjonærer som har fylt ut og sendt inn Tilbudsblanketten ("Selgende
Aksjonærer") er forpliktet til å selge til Wilson inntil det antall aksjer som
tilbys av den Selgende Aksjonær på de tilbudte vilkår hvis den Selgende
Aksjonærs tilbud om å selge Aksjer aksepteres av Wilson. Wilson kan beslutte å
kjøpe tilbake et lavere antall Aksjer fra en Selgende Aksjonær enn det som er
tilbudt av den Selgende Aksjonæren. Tilbudsblanketten og dens tilbud om å selge
Aksjer er bindende for den Selgende Aksjonæren og er ugjenkallelig inntil
utløpet av Tilbakekjøpsperioden og kan inntil dette tidspunktet ikke trekkes
tilbake eller endres.

For det tilfellet at det totale antall Aksjer som tilbys for salg av de Selgende
Aksjonærer overstiger 4 356 934 Aksjer (eller slikt lavere antall som Wilson
ønsker å kjøpe), vil allokeringen blant de Selgende Aksjonærer som eier mer enn
5 000 Aksjer, så langt det er mulig, bli gjort på pro rata-basis basert på
antall Aksjer tilbudt av hver Selgende Aksjonær med det formål å behandle alle
Selgende Aksjonærer likt basert på deres indikerte interesse i å delta i
Tilbakekjøpstilbudet. Tilbud fra Aksjonærer som eier mindre enn 5 000 Aksjer vil
bli akseptert fullt ut.

Basert på Tilbakekjøpstilbudsperioden, med forbehold om forlengelse av
Tilbakekjøpstilbudsperioden, forventes allokering å finne sted på eller før 20.
januar 2023 (T), og oppgjør er forventet å finne sted på eller rundt 24. januar
2023 (T+2) gjennom levering mot betaling-transaksjoner ("delivery versus
payment") i VPS.

Dersom Tilbakekjøpstilbudet gjennomføres og de ervervede aksjene slettes ved
kapitalnedsettelse, vil tap av stemmerettigheter knyttet til disse aksjene
redusere antall stemmer i Selskapet. Dette vil automatisk øke de relative
stemmene til aksjonærene i Selskapet som ikke benytter seg av
Tilbakekjøpstilbudet. Aksjonærene i Selskapet bør undersøke om dette vil medføre
flaggeplikt.

Caiano AS har bekreftet at det ikke har til hensikt å tilby noen av dets Aksjer
for salg i forbindelse med Tilbakekjøpstilbudet.
 
01.03.2023, 13:50:09

Mottatt søknad om strykning​

Oslo Børs har mottatt søknad fra Wilson ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 
13.03.2023, 15:12:11

Wilson ASA - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Wilson ASA, fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2 (3), har Oslo Børs den 13. mars 2023 fattet følgende vedtak: «Aksjene i Wilson ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 10. mai 2023. Siste noteringsdag vil være 9. mai 2023».
 
Back
Top